Aktualności

12 grudnia 2019

Najczęściej stosowane metody wyceny znaków towarowych i wyceny marek

Informacje wstępne Metodologia wyceny znaków towarowych jest przedmiotem Międzynarodowych Standardów Wyceny IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne” oraz Standardu ISO 10668:2010: “Wymogi dla szacowania wartości marek”. Zgodnie ze wskazanymi standardami do wyceny znaków towarowych stosuje się następujące metody wyceny: metoda opłat licencyjnych (ang. Relief from Royalty method) opierająca się na rynkowej wysokości […]
18 września 2019

Co oznacza jakość technologii?

Technologia stanowi własność intelektualną wskazującą na sposób wykonywania wyrobów bądź świadczenia usług, która może być chroniona prawem i jawnie eksploatowana lub rygorystycznie skrywana wewnątrz firmy przed jej otoczeniem. Własność intelektualną związaną z technologią w szczególności stanowią: patenty na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, oprogramowanie komputerowe, rozwiązania w sferze zarządzania i […]
25 lipca 2019

Podstawowe metody stosowane w analizach porównawczych

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1753 ze zm. wskazuje na możliwość zastosowania następujących metod do przeprowadzenia analiz porównawczych: Metody tradycyjne: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej […]
12 maja 2019

Jak wycenić technologię?

Informacje wstępne Metodologia wyceny technologii jest przedmiotem Międzynarodowych Standardów Wyceny IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne”. Zgodnie ze wskazanymi standardami do wyceny technologii stosuje się następujące metody wyceny: metoda opłat licencyjnych (ang. Relief from Royalty method) opierająca się na rynkowej wysokości opłaty licencyjnej, która byłaby wnoszona przez potencjalnego licencjobiorcę, metoda dochodowa (ang. […]
12 maja 2019

Jak ocenić jakość marki?

Marka stanowi znaczną część wartości firmy i podlega wycenie oraz sprzedaży na równi z materialnymi wartościami przedsiębiorstwa. Wartość marki przekłada się w sposób bezpośredni na wartość praw ochronnych na znak towarowy. Jej wartość jest tym wyższa, im w większym stopniu jest uświadomiona przez klientów, kojarzona z dobrą jakością, chroni przed […]
6 marca 2019

Jakie zmiany w sprawozdawczości wymusza MSSF 9

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9 Instrumenty finansowe („MSSF 9”), który został wydany w lipcu 2014 roku, obejmuje trzy obszary związane z instrumentami finansowymi: klasyfikacja i wycena, utrata wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń. Klasyfikacja i wycena aktywów finansowych stanowi jedną z podstawowych różnic pomiędzy MSSF 9 a MSR 39. Na podstawie MSR […]