Wycena szkód gospodarczych

Szkody gospodarcze to straty finansowe, które przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne ponoszą w wyniku działania innych podmiotów. Mogą one powstać na skutek nieuczciwej konkurencji, nieprawidłowego postępowania zarządu lub innych instytucji, a także działań osób trzecich. Szkody te mogą mieć różne formy. Najczęściej jest to utrata zysków, utrata klientów, zniszczenie dobrej reputacji lub utrata danych. W takich przypadkach najczęściej dochodzi do sporów, które rozwiązuje się na drodze sądowej.

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy wysokość szkody ma przekroczyć kwotę 200 000 zł, wówczas będzie zakwalifikowana jako szkoda gospodarcza o znaczącej wartości. Grozi za to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli profesjonalna wycena szkody gospodarczej dowodzi, że wartość przekracza 1 000 000 zł., oznacza to, że jest to szkoda gospodarcza wielkich rozmiarów, a winnemu grodzi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Wycena szkód gospodarczych jest znaczącym dowodem w procesie sądowym, dlatego tak istotne jest, by dokonała jej rzetelna firma z doświadczeniem w tego typu sprawach.

Zakres szkód gospodarczych

Wycena szkód obejmuje dwa podstawowe obszary kalkulacji:

  • straty (damnum emergens) – czyli pogorszenia się sytuacji majątkowej (zmniejszenie aktywów lub zwiększenie pasywów) poszkodowanego, w wyniku czego poszkodowany staje się uboższy, niż był przed doznaniem szkody; bądź
  • utraconych korzyści (lucrum cessans) – czyli sytuacji, w której majątek poszkodowanego nie wzrósł tak, jakby się stało, gdyby nie nastąpiło zdarzenie, z którym połączona jest czyjaś odpowiedzialność; co więcej, wskutek doznania tego rodzaju uszczerbku poszkodowany nie staje się bogatszy o to, czego bez wyrządzenia mu szkody mógł oczekiwać w przyszłości.

Ustalenie wartości szkody w postaci utraconych korzyści ma charakter hipotetyczny – polega bowiem na przyjęciu na podstawie okoliczności, które wystąpiły po okresie naruszenia, że naruszenie miało faktyczny wpływ na działalność poszkodowanego. Gdy dokonywana jest wycena szkody, niezwykle ważne jest zastosowanie właściwej metodyki, gdyż może mieć poważne konsekwencje na etapie procesu sądowego.

Wycena szkody gospodarczej – jak jej dokonujemy?

Wycena szkody sporządzana jest przez nas w oparciu o wytyczne w zakresie ustalania wysokości szkody wydane przez Komisję Europejską, a także o wytyczne dla opinii eksperckich sporządzanych na potrzeby postępowań sądowych w Stanach Zjednoczonych. Tym samym, gdy dokonywana jest przez nas wycena szkody, opieramy się na najnowocześniejszym dorobku teoretycznym i praktycznym. Nasz specjalista dokonuje wyceny zaistniałej szkody gospodarczej, a także, przedstawia oszacowaną wysokość odszkodowania.

Biegli sądowi powoływani przez sądy do wyceny szkód na przedsiębiorstwach często nie mają wystarczającej wiedzy i doświadczenia pozwalającego na prawidłową wycenę szkody, czego konsekwencje mają kluczowe znaczenie dla postępowania sądowego. Z tego powodu często dokonujemy opinii wycen sporządzonych przez biegłych sądowych, a także przygotowujemy wyceny, które stanowią podstawę postępowań ugodowych pozasądowych. Pozwala to naszym klientom dochodzić swoich praw i uzyskać należyte odszkodowanie i otwiera ścieżkę likwidacji szkody.

Sporządzamy opinie zarówno w zakresie wycen szkód na przedsiębiorstwie, jak również dotyczących naruszeń zasobów niematerialnych nieuprawnionego wykorzystania marki bądź technologii.

Posiadamy szerokie doświadczenie, na które składają się:

  • oszacowanie wartości ponad 20 szkód, w tym szkód na przedsiębiorstwie na skutek naruszenia zasad konkurencji, nabycia udziałów w złej wierze, naruszenia zapisów umownych, a także nieuprawnionego wykorzystania zasobów niematerialnych, takich jak technologia i znak towarowy,
  • przygotowywanie ponad 40 kontropinii do wycen biegłych sądowych dotyczących wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz zasobów niematerialnych (znaków towarowych i technologiach), jak również wyceny szkód;
  • wspieranie kancelarii prawnych na etapie przygotowania argumentacji w obszarze pism procesowych.

Wycena szkód gospodarczych poparta przykładami

Szerokie doświadczenie posiadamy również w zakresie wyceny szkody gospodarczej. Dzięki odpowiednim działaniom niezależnego rzeczoznawcy poszkodowani mogli dochodzić swoich praw i uzyskać realną kwotę odszkodowania. Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny szkód:

  • Apart S.A. – wyceny szkody związanej z nieuprawnionym wykorzystaniem znaku towarowego przez podmiot trzeci,
  • Stowarzyszenie FORUM – opracowanie kompleksowego modelu do wyceny szkód dla kilkudziesięciu zrzeszonych przedsiębiorstw,
  • Bird&Bird – oszacowanie wartości szkody z tytułu naruszenia praw do znaku narodowego międzynarodowego przedsiębiorstwa działającego w branży finansowej,
  • Bird&Bird – oszacowanie wysokości szkody przedsiębiorstwa z tytułu naruszenia praw do know-how technologicznego wraz z wyceną przedsiębiorstwa oraz kontr opinią do wyceny sporządzonej przez biegłych sądowych,
  • Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy – opracowanie kompleksowego modelu do wyceny szkód dla klienta kancelarii prawnej na potrzeby postępowania sądowego.

Wycena wartości szkody gospodarczej to proces, który pozwala na ustalenie wysokości i kosztów poniesionej szkody, a także jest niezbędnym działaniem dla każdego pozwu. Wiele przypadków cechuje się wysokim stopniem skomplikowania, dlatego by przeprowadzić kompleksową analizę, potrzeba nie tylko czasu i pełnej dokumentacji, ale także wiedzy i doświadczenia, którymi mogą pochwalić się nasi specjaliści. Przeprowadzenie wyceny szkód oparte o odpowiednie metody wyceny, jest wiarygodnym dokumentem potwierdzającym słuszność roszczenia. Rzetelna wycena szkody dzięki Volante jest możliwa! Skontaktuj się z nami, przedstaw zaistniałą sytuację, a chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i przedstawimy ofertę.