Wycena szkód gospodarczych

Wycena szkód obejmuje dwa podstawowe obszary kalkulacji:

  • straty (damnum emergens), czyli pogorszenia się sytuacji majątkowej (zmniejszenie aktywów lub zwiększenie pasywów) poszkodowanego, w wyniku czego poszkodowany staje się uboższy, niż był przed doznaniem szkody; bądź
  • utraconych korzyści (lucrum cessans) - czyli sytuacji, w której majątek poszkodowanego nie wzrósł tak, jakby się stało, gdyby nie nastąpiło zdarzenie, z którym połączona jest czyjaś od-powiedzialność; co więcej, wskutek doznania tego rodzaju uszczerbku poszkodowany nie sta-je się bogatszy o to, czego bez wyrządzenia mu szkody mógł oczekiwać w przyszłości.

Ustalenie wartości szkody w postaci utraconych korzyści ma charakter hipotetyczny - polega bowiem na przyjęciu na podstawie okoliczności, które wystąpiły po okresie naruszenia, że naruszenie miało faktyczny wpływ na działalność poszkodowanego. Zastosowanie właściwej metodologii jest w tym miejscu niezmiernie ważne, gdyż może mieć poważne konsekwencje na etapie procesu sądowego.

Nasze wyceny sporządzane są w oparciu o wytyczne w zakresie ustalania wysokości szkody wydanych przez Komisję Europejską, a także wytyczne dla opinii eksperckich sporządzanych na potrzeby postępowań sądowych w Stanach Zjednoczonych. Tym samym opieramy się na najnowocześniejszym dorobku teoretycznym i praktycznym.

Biegli sądowi powoływani przez sądu do wyceny szkód na przedsiębiorstwach często nie mają wystarczającej wiedzy i doświadczenia pozwalającego na prawidłową wycenę szkody, czego konsekwencje mają kluczowe znaczenie dla postępowania sądowego.

Z tego powodu często dokonujemy opinii wycen sporządzonych przez biegłych sądowych, a także przygotowujemy wyceny, które stanowią podstawę postępowań ugodowych pozasądowych.

Sporządzamy opinie zarówno w zakresie wycen szkód na przedsiębiorstwie, jak również dotyczących naruszeń zasobów niematerialnych nieuprawnionego wykorzystania marki bądź technologii.

Posiadamy szerokie doświadczenie, na które składają się:

  • oszacowanie wartości kilkunastu szkód, w tym szkód na przedsiębiorstwie na skutek naruszenia zasad konkurencji, nabycia udziałów w złej wierze, naruszenia zapisów umownych, a także nieuprawnionego wykorzystania zasobów niematerialnych tj. jak technologia i znak towarowy, 
  • przygotowywanie kontropinii do wycen biegłych sądowych w zakresie wyceny szkód na przedsiębiorstwie oraz zasobach niematerialnych (znakach towarowych i technologiach),
  • wspierania kancelarii prawnych na etapie przygotowania argumentacji w obszarze pism procesowych.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny szkód:

  • Stowarzyszenie FORUM - opracowanie kompleksowego modelu do wyceny szkód dla kilkudziesięciu zrzeszonych przedsiębiorstw
  • Bird&Bird- oszacowanie wysokości szkody z tytułu naruszenia praw do znaku narodowego międzynarodowego przedsiębiorstwa działającego w branży finansowej
  • Bird&Bird - oszacowanie wysokości szkody z tytułu naruszenia praw do know-how technologicznego wraz z kontr opinią do wyceny sporządzonej przez biegłych sądowych
  • Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy - opracowanie kompleksowego modelu do wyceny szkód dla klienta kancelarii prawnej na potrzeby postępowania sądowego