Wycena szkód gospodarczych

Wycena szkód obejmuje dwa podstawowe obszary kalkulacji:

  • straty (damnum emergens) – czyli pogorszenia się sytuacji majątkowej (zmniejszenie aktywów lub zwiększenie pasywów) poszkodowanego, w wyniku czego poszkodowany staje się uboższy, niż był przed doznaniem szkody; bądź
  • utraconych korzyści (lucrum cessans) – czyli sytuacji, w której majątek poszkodowanego nie wzrósł tak, jakby się stało, gdyby nie nastąpiło zdarzenie, z którym połączona jest czyjaś odpowiedzialność; co więcej, wskutek doznania tego rodzaju uszczerbku poszkodowany nie staje się bogatszy o to, czego bez wyrządzenia mu szkody mógł oczekiwać w przyszłości.

Ustalenie wartości szkody w postaci utraconych korzyści ma charakter hipotetyczny – polega bowiem na przyjęciu na podstawie okoliczności, które wystąpiły po okresie naruszenia, że naruszenie miało faktyczny wpływ na działalność poszkodowanego. Gdy dokonywana jest wycena szkody, niezwykle ważne jest zastosowanie właściwej metodologii , gdyż może mieć poważne konsekwencje na etapie procesu sądowego.

Wycena szkody – jak jej dokonujemy

Wycena szkody sporządzana jest przez nas w oparciu o wytyczne w zakresie ustalania wysokości szkody wydane przez Komisję Europejską, a także o wytyczne dla opinii eksperckich sporządzanych na potrzeby postępowań sądowych w Stanach Zjednoczonych. Tym samym, gdy dokonywana jest przez nas wycena szkody, opieramy się na najnowocześniejszym dorobku teoretycznym i praktycznym.

Biegli sądowi powoływani przez sądy do wyceny szkód na przedsiębiorstwach często nie mają wystarczającej wiedzy i doświadczenia pozwalającego na prawidłową wycenę szkody, czego konsekwencje mają kluczowe znaczenie dla postępowania sądowego.

Z tego powodu często dokonujemy opinii wycen sporządzonych przez biegłych sądowych, a także przygotowujemy wyceny, które stanowią podstawę postępowań ugodowych pozasądowych.

Sporządzamy opinie zarówno w zakresie wycen szkód na przedsiębiorstwie, jak również dotyczących naruszeń zasobów niematerialnych nieuprawnionego wykorzystania marki bądź technologii.

Posiadamy szerokie doświadczenie, na które składają się:

  • oszacowanie wartości kilkunastu szkód, w tym szkód na przedsiębiorstwie na skutek naruszenia zasad konkurencji, nabycia udziałów w złej wierze, naruszenia zapisów umownych, a także nieuprawnionego wykorzystania zasobów niematerialnych, takich jak technologia i znak towarowy,
  • przygotowywanie kontropinii do wycen biegłych sądowych w zakresie wyceny szkód na przedsiębiorstwie oraz zasobach niematerialnych (znakach towarowych i technologiach),
  • wspieranie kancelarii prawnych na etapie przygotowania argumentacji w obszarze pism procesowych.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny szkód:

  • Apart S.A. – wyceny szkody związanej z nieuprawnionym wykorzystaniem znaku towarowego przez podmiot trzeci,
  • Stowarzyszenie FORUM – opracowanie kompleksowego modelu do wyceny szkód dla kilkudziesięciu zrzeszonych przedsiębiorstw,
  • Bird&Bird – oszacowanie wysokości szkody z tytułu naruszenia praw do znaku narodowego międzynarodowego przedsiębiorstwa działającego w branży finansowej,
  • Bird&Bird – oszacowanie wysokości szkody przedsiębiorstwa z tytułu naruszenia praw do know-how technologicznego wraz z wyceną przedsiębiorstwa oraz kontr opinią do wyceny sporządzonej przez biegłych sądowych,
  • Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy – opracowanie kompleksowego modelu do wyceny szkód dla klienta kancelarii prawnej na potrzeby postępowania sądowego.