Analizy porównawcze (benchmarki) na potrzeby cen transferowych w zakresie opłat licencyjnych

Zgodnie z treścią art. 9a ust. 2c ustawy o CIT, analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dla podatnika dostępne. W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Mając na względzie treść cytowanego powyżej przepisu, wskazać należy, że w pierwszej kolejności niniejszy opis powinien zawierać uzasadnienie braku danych porównywalnych o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, które pozwoliłyby w sposób prawidłowy przeprowadzić analizę danych porównawczych.

Niestety nie są prowadzone bazy danych zawierające informacje o wysokości stóp opłat licencyjnych przez podmioty posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium RP. Tym samym z reguły nie jest możliwe zrealizowanie analizy porównawczej, a wyłącznie opis zgodności w oparciu o dane porównywalne dla rynku globalnego.

Przeprowadzenie analizy zgodności transakcji związanej z udzieleniem licencji na korzystanie ze znaku towarowego bądź technologii przez pomiot powiązany wymaga:

  • określenia typu licencjonowanej własności intelektualnej i przeszukanie baz danych (m.in. Royalty Range) pod kątem typu własności intelektualnej w największym stopniu odpowiadającym przedmiotowi transakcji,
  • analizy przedmiotu poszczególnych umów licencyjnej i odrzucenie transakcje, które dotyczą skrajnie odmiennych transakcji,
  • weryfikacji powiązań pomiędzy stronami transakcji i odrzucenie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • analizy funkcjonalnej poszczególnych wyłonionych transakcji i porównania do funkcji spełnianych przez podmioty powiązane w przedmiotowej transakcji.

Kolejne etapy są zbliżone do kalkulacji rynkowej wysokości opłat licencyjnych, które obejmują konieczność weryfikacji rentowności sektora w Polsce z rentownością sektora w krajach, z których pochodzą transakcje porównywalne .

Ostatecznie uzyskany opis zgodności spełnia wymagania wskazanej ustawy, jak również § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu rynkowej wysokości stopy opłat licencyjnych na potrzeby cen transferowych:

  • Sindbad Sp. z o.o. - analiza porównawcza stopy opłat licencyjnych dla marki "Sindbad"
  • Grupa Azoty S.A. - analiza porównawcza stopy opłat licencyjnych dla marki "Grupa Azoty"
  • Izoblok S.A. - analiza porównawcza stopy opłat licencyjnych dla marki "Izoblok"
  • Integart Sp. z o.o. - analiza porównawcza stopy opłat licencyjnych dla 7 marek