Wycena udziałów i akcji

Wycena pakietów akcji i udziałów w spółkach

Wycena udziałów w spółce, czyli określenie ich wartości, jest dokonywane w przypadku, gdy udziały podlegają transakcji, zabezpieczeniu bądź sporowi. W ramach wyceny udziałów podejmujemy stosowne do potrzeb klienta działania, m.in. ustalamy parytet wymiany, szacujemy wartość aportu i dokonujemy innych wycen na potrzeby transakcyjne, ewidencyjne i roszczeniowe. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu możemy obsługiwać spółki o różnej wielkości, ale też przedsiębiorstwa należące do rozmaitych branż – na przykład branży budowlanej, spożywczej, energetycznej i wielu innych.

Wycena udziałów, wycena akcji – co bierzemy pod uwagę podczas wyceny

Wycena udziałów i akcji przez nas dokonywana jest wysoko zindywidualizowana. Podczas procesu wyceny bierzemy pod uwagę nie tylko specyfikację firmy (m.in. jej rodzaj i branżę, do której należy), ale też cel wyceny. Po dogłębnej analizie finansowej spółki i z pomocą informacji udzielonych przez Zarząd określamy najważniejsze czynniki, które składają się na wartość przedsiębiorstwa. Bierzemy również pod uwagę okoliczności planowanej transakcji, zabezpieczenia bądź sporu. Mogą to być, na przykład, potencjalne efekty synergii między dwoma łączącymi się przedsiębiorstwami lub płynność akcji i ich zbywalność.

Wycena akcji i udziałów – metodologia

Opracowywana przez nas wycena akcji i udziałów zostaje przedstawiona w formie przejrzystego raportu. Oprócz wyników, znajduje się w nim opis metodologii oraz hipotez. Jest on nie tylko stworzony w sposób zrozumiały, ale powstaje na bazie logicznych przesłanek. Ponadto, jest on zgodny z Międzynarodowymi Standardami Wyceny według The International Valuation Standards Council (IVSC), a także Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznym (KSWS) – Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, rekomendowanym standardem wyceny przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. W ten sposób przygotowana wycena akcji jest uznawana na wiarygodną w oczach organów podatkowych i sądowych. W przypadku potrzeby potencjalnej obrony wyceny, gwarantujemy również wsparcie przed weryfikującymi ją organami.

Odpowiednio dobrana metoda zapewnia niepodważalne i trafne wyniki. W trakcie procesu metodologii wybieramy jedną lub kilka z poniżej wymienionych metod, by zapewnić klientowi pewność co do efektów naszej pracy:

  • Metoda dochodowa – polega na analizie rozwoju firmy i jej potencjału do generowania dochodów w przyszłości (np. za pomocą metody DCF i metod bazujących na ocenie wolnych przepływów pieniężnych),
  • Metoda porównawcza – polega na oszacowaniu wartości akcji spółki na podstawie wartości spółek porównywalnych (np. za pomocą metod mnożników giełdowych i transakcji porównywalnych),
  • Metoda majątkowa – polega na zbadaniu wartości majątku spółki i jej zobowiązań (np. za pomocą metody skorygowanych aktywów netto lub metodą likwidacyjną).

W pierwszej kolejności dokonujemy wyceny całego przedsiębiorstwa, a następnie dokonujemy wyceny pakietu udziałów lub akcji. W procesie wyceny udziałów i akcji istotne znaczenie ma fakt jak dany pakiet akcji czy udziałów daje wpływ na kontrolę nad spółką czy czerpanie zysków z dywidendy. W zależności czy mamy do czynienia z pakietem mniejszościowym czy większościowym dokonujemy odpowiednich korekt in plus lub in minus. Ponadto duże znaczenie ma kwestia płynności (możliwości szybkiego zbycia) danego pakietu akcji czy udziałów. W przypadku braku takowej płynności należy zastosować dodatkowe dyskonta w wycenie.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę, gdy celem jest wycena udziałów i akcji:

  • OEX S.A. – wycena pakietu akcji jako przedmiotu zabezpieczenia pod emisję obligacji,
  • Hyperion S.A. – wycena pakietu akcji celu ich sprzedaży przez MNI S.A.,
  • Auxilia S.A. – wycena pakietu akcji pod zabezpieczenie emisji obligacji,
  • Interferie S.A. – wycena pakietu akcji na potrzeby odniesienia się przez Zarząd do finansowych waruków wezwania na akcje,
  • NEWAG S.A. – wycena pakietu akcji na cele testu na utratę wartości przez jednego z głównych akcjonariuszy,
  • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc – bieżąca współpraca w zakresie wycena udziałów i akcji będących przedmiotem postępowania egzekucyjnego.