Budowa modeli wyceny umów dzierżawy, najmu i leasingu zgodnie z MSSF 16

Do 1 stycznia 2019 r. spółki prowadzące sprawozdawczość zgodnie z MSSF zobowiązane były do dokonania analizy swoich umów leasingowych, a także umów dotyczących najmu i innych usług, które według przepisów nowego standardu MSSF 16 mogą spełniać kryteria leasingu.

Szczególnie ważna staje się w tym przypadku metodologia szacowania krańcowej stopy procentowej (IBR - ang. Incremental Borrowing Rate) opracowana przez zespół VOLANTE, który opiera się na analizie:

 • waluty umowy, gdyż w przypadku gdy waluta umowy nie jest zgodna z walutą kraju do modelu wykorzystywana jest krzywa dochodowości dla waluty, która następnie poddawana jest korekcie o CDS’y oszacowane dla danej waluty i kraju,
 • krzywej dochodowości w przedziale od 1 roku do 10 lat - opracowanej na podstawie oprocentowania obligacji skarbowych właściwych dla danej waluty i tak, gdy waluta umowy jest zgodna z walutą kraju umowy właściwa jest krzywa dochodowości dla kraju,
 • ryzyka rynkowego kalkulowanego dla każdej umowy, które zależy od średnioważonego rocznego okres trwania umowy leasingowej,
 • ryzyka specyficznego dla spółki, korygowanego o wpływ rodzaju aktywa.

 • W efekcie możliwa jest wycena składnika aktywów związanego z daną umową, oszacowanie wysokości raty kapitałowej, wartości odsetek a także amortyzacji w danym okresie.

  Mając na uwadze, jak duży wpływ ma przyjęcie krańcowej stopy procentowej na wartość aktywów niezmiernie ważne jest aby wynikała ona z obiektywnych, rynkowych przesłanek a nie arbitralnego podejścia w oparciu o dotychczasowe zawarte umowy leasingowe, które mogą się różnić zarówno okresem trwania, przedmiotem, walutą, a także sytuacją rynkową i przedsiębiorstwa w momencie ich zawierania.

  Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu analiz na potrzeby MSSF 16:

  • CCC S.A. - opracowanie modelu szacowania krańcowej stopy procentowej na potrzeby wdrożenia MSSF 16
  • Pamapol S.A. - opracowanie modelu szacowania krańcowej stopy procentowej na potrzeby wdrożenia MSSF 16 wraz z coroczną wyceną umów najmu