Analizy porównawcze (benchmarki) na potrzeby cen transferowych

Podstawowym warunkiem umożliwiającym odwołanie się do warunków transakcji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi jest ich porównywalność z transakcjami, które podlegają weryfikacji pod kątem zgodności ich warunków z warunkami rynkowymi. Porównywalność ta powinna w pierwszej kolejności dotyczyć samego przedmiotu transakcji (cechy fizyczne), a także innych warunków determinujących pełnione przez strony transakcji funkcje i ponoszone ryzyka. Zakres wymogów dotyczących porównywalności zależy od metody weryfikacji wartości rynkowej transakcji.

Sporządzany analizy porównawcze w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”),
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1753 ze zm., dalej: „Rozporządzenie”),
 • wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych – Raport Komitetu Spraw Podatkowych OECD (dalej: „Wytyczne OECD”)
Wskazane powyżej rozporządzenie przewiduje, iż w celu weryfikacji wartości rynkowej przedmiotu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi należy zastosować informacje o cenach (marżach lub zyskach) w transakcjach pomiędzy podmiotami niezależnymi.

Porównanie takie może mieć dwojaki charakter:
 • porównanie wewnętrzne (porównanie cen warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami transakcji tych podmiotów z podmiotami niezależnymi) lub
 • porównanie zewnętrzne (porównanie warunków transakcji ustalonych przez inne niezależne podmioty w porównywalnych transakcjach).

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenie do sporządzania analiz porównawczych stosujemy następujące metody:

1. Metody tradycyjne:
 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
 • Metoda „koszt-plus”
 • Metoda ceny odsprzedaży
2. Metody zysku transakcyjnego:
 • Metoda podziału zysków
 • Metoda marży transakcyjnej netto

Na dzień dzisiejszy sporządziliśmy już kilkadziesiąt analiz porównawczych na potrzeby oceny rynkowości cen transferowych zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi posiadającymi siedzibę na terenie Polski, jak również dla podmiotów międzynarodowych.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu analiz porównawczych:

 • KRUK S.A. - opracowanie analiz porównawczych dla 3 transakcji
 • Sindbad Sp. z o.o. - opracowanie analiz porównawczych dla 7 transakcji
 • Izoblok S.A. - opracowanie analiz porównawczych dla 1 transakcji

Szukasz optymalnego źródła finansowania?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci