Budowa modeli przewidywanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9

MSSF 9 wprowadza nowe podejście do szacowania utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu lub w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (za wyjątkiem inwestycji w aktywa kapitałowe oraz aktywów kontraktowych). Nowy model utraty wartości bazuje na kalkulacji strat oczekiwanych (ang. expected loss) w odróżnieniu od aktualnie stosowanego modelu wynikającego z MSR 39, który bazuje na koncepcji strat poniesionych (ang. incurred loss). Oczekiwane straty kredytowe są to straty kredytowe ważone prawdopodobieństwem wystąpienia niewykonania zobowiązania.

W ramach budowy modeli przewidywanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9 oferujemy:

1. Analizę składników finansowych bilansu podlegających MSSF 9.
2. Weryfikację modelu przyjętego dla poszczególnych składników finansowych.
3. Przeprowadzanie testu „Tylko spłata kapitału i odsetek od jego nieopłaconej części” (ang. solely payments of principal and interests SPPI).
4. Dokonanie analizy statystycznej należności handlowych na potrzeby oszacowania współczynnika prawdopodobieństwa niewypełnienia zobowiązania przez odbiorcę.
5. Opracowanie treści ujawnienia do sprawozdania finansowego.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu budowy modeli przewidywanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9:

  • Elektrobudowa S.A. - opracowanie modelu ratingowego dla kontrahentów w oparciu o historyczne transakcje wraz z wyceną wymaganych standardem odpisów
  • Pamapol S.A. - opracowanie modeli na potrzeby sprawozdania skonsolidowanego dla trzech spółek wchodzących w skład GK Pamapol