Wycena praw autorskich

Nasza firma posiada unikalną wiedzę w zakresie wyceny praw autorskich, którymi w świetle zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 1994 nr 43, poz. 170, z późn. zm.) jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.


Zgodnie z art. 1 ust. 2 wskazanej ustawy przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
 • plastyczne,
 • fotograficzne,
 • lutnicze,
 • wzornictwa przemysłowego,
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
 • muzyczne i słowno-muzyczne,
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
 • audiowizualne (w tym filmowe).

Należy zwrócić uwagę, że wycenie podlegają wyłącznie autorskie prawa majątkowe, które dają twórcy wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji (w znaczeniu art. 50 ustawy – tzn. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – poprzez wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem albo rozpowszechnianie w inny sposób) oraz do wynagrodzenia za korzystanie z tych utworów.


Wyceny praw autorskich dokonujemy najczęściej przy:

 • sprzedaży majątkowych praw autorskich,
 • udzielania licencji odnoszących się do korzystania z określonych majątkowych praw autorskich,
 • wniesienia majątkowych praw autorskich aportem,
 • sprawach spadkowych związanych z majątkowymi prawami autorskimi,
 • przekształceniach formy prawnej.

Typowe metody wyceny wykorzystywane przez nas do wyceny autorskich praw majątkowych do utworów to:

 • metody kosztowe - określają wartość na podstawie poniesionych kosztów zaktualizowanych na obecny moment,
 • metody przychodowe (premii cenowych) - analizują one wpływ majątkowych praw autorskich na zwiększenie przychodów (efekt ilościowy - zwiększenie sprzedaży i efekt cenowy - zwiększenie ceny produktu) oraz zmniejszenie kosztów (np. niższe koszty wytworzenia),
 • metody opłat licencyjnych - opierają się na założeniu, że użytkujący dane majątkowe prawa autorskie nie jest ich właścicielem i musi ponosić opłaty za prawa do korzystania z niego.

Wybór konkretnych metod do wyceny praw autorskich dostosowujemy na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia do specyfiki utworów będących ich przedmiotem. Wartość majątkowych praw autorskich ustalamy dzięki poznaniu i zrozumieniu najistotniejszych czynników wpływających na ich wartość – co umożliwiają nam m.in. wywiady z ich twórcami.


Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych:

 • Joanna Chmielewska – wycena praw autorskich do tytułów literackich na potrzeby spadkowe;
 • Bird&Bird – wycena szkód na autorskich prawach majątkowych na potrzeby procesowe;
 • Celon Pharma – wycena autorskich praw majątkowych na potrzeby procesowe;
 • Technopol - wycena szkód na autorskich prawach majątkowych na potrzeby procesowe;
 • Polfarmex – wycena praw autorskich na potrzeby procesowe;
 • Plast Service Pack – wycena praw autorskich na potrzeby procesowe.