Testy na utratę wartości zgodnie z MSR 36 i MSR 28

Trwała utrata wartości jest to przewidywana w przyszłości, na podstawie wiarygodnych prognoz, mniejsza aniżeli wykazana w bilansie, wartość aktywów. Definicja tego zjawiska w ustawie o rachunkowości brzmi następująco: „Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.”

Przeprowadzamy testy na utratę wartości zgodnie z:

  • MSR 36 - w zakresie wartości firmy pochodzącej z konsolidacji, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, udziałów / akcji w innych podmiotach wyceniane w cenie nabycia, nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenia,
  • MSR 28 - w zakresie inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach,
  • Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu testów na utratę wartości:

    • Mennica Polska S.A. - przeprowadzanie corocznych testów na utratę wartości znaku towarowego
    • Elektrobudowa S.A. - przeprowadzanie corocznych testów na utratę wartości udziałów w spółkach powiązanych
    • Pamapol S.A.. - przeprowadzanie corocznych testów na utratę wartości udziałów w spółkach powiązanych, znaków towarowych a także zgodnie z MSSF 1