Kalkulacje rynkowej wysokości opłat licencyjnych

Określenie rynkowej wysokości stopy opłat licencyjnych jest kluczowym elementem nie tylko wycen marek czy technologii, ale przede wszystkim służy określeniu rozliczeń pomiędzy licencjodawcami i licencjobiorcami. Wskazane rozliczenia występują zarówno pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi a ustalenie rynkowej wysokości stopy opłat licencyjnych ma wpływ na bezpieczeństwo podatkowe (w przypadku podmiotów powiązanych), jak również racjonalność rozliczeń z tytułu wykorzystania technologii bądź marki.

Dodatkowo coraz częściej metoda opłat licencyjnych wykorzystywana jest do wyceny szkód z tytułu naruszenia praw do marki bądź technologii, co w efekcie oznacza, że niezbędne jest oszacowanie rynkowej stopy opłat licencyjnych, która pozwoli na oszacowanie wysokości szkody poniesionej przez poszkodowanego.
Opracowana przez VOLANTE metoda szacowania opłat licencyjnych opiera się na wieloletnim doświadczeniu a także wykorzystywaniu w tym celu specjalistycznych baz danych zawierających informacje o umowach licencyjnych tj. Sectilis i RoyaltyRange, bazach danych w zakresie rentowności sektorów tj. Bisnode, Infoverity, CSIMarket, a także bazach danych dotyczących rejestracji znaków towarowych, patentów i wzorów użytkowych tj. TMview, Euipo i UPRP.

W pierwszym etapie związanym z porównaniami rynkowymi dokonujemy oszacowania stopy opłat licencyjnych na podstawie porównania bezwzględnej wysokości opłat licencyjnych dla transakcji porównywalnych, który pozwala na oszacowanie stopy opłaty licencyjnej adekwatnej do stopy opłat, która ukształtowała by się dla oszacowanej siły marki bądź jakości technologii na rynku porównawczym.

W zależności od celów sporządzenia kalkulacji rynkowej wysokości stopy opłat licencyjnych bazujemy bądź na danych statystycznych związanych z daną branżą, bądź na konkretnych transakcjach porównywalnych.

Drugi etap opiera się na metodzie podziału zysku (ang. split profit), w której dokonujemy odpowiedniej korekty wcześniej uzyskanej stopy opłaty licencyjnej o zależność pomiędzy wysokością opłat licencyjnych a uzyskiwaną rentownością w porównywalnym sektorze..

Trzeci etap związany jest z korektami dotyczącymi poziomu zaawansowania pracami nad technologią (gotowości technologii pod względem technicznym i produkcyjnym) bądź roli, którą spełnia marka (rola główna bądź pomocnicza)..

W efekcie uzyskujecie Państwo obiektywną opinię o rynkowej wysokości stopy opłat licencyjnych, która uwzględnia:

  • wpływ jakości technologii bądź siły marki na działalność licencjodawcy i licencjobiorcy, z uwzględnieniem dodatkowych cech technologii bądź marki,
  • wysokość udziału stóp opłat licencyjnych w wynikach podmiotów w sektorze o porównywalnych głównych parametrach przyjętego modelu biznesowego w zakresie kształtowania cen i potrzeb kapitałowych,
  • wysokość udziału udział stopy opłat licencyjnych w wynikach potencjalnego licencjobiorcy.

Tym samym sporządzane przez nas analizy rynkowej wysokości stopy opłat licencyjnych stanowią źródło informacji nie tylko o samej ich wysokości, ale również warunkach rynkowych panujących na sektorze bądź branży z uwzględnieniem kluczowych cech przedmiotu transakcji.


Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu rynkowej wysokości stopy opłat licencyjnych:

  • Grupa Azoty S.A. - oszacowanie opłaty licencyjnej dla marki "Grupa Azoty" na potrzeby cen transferowych
  • Polski Fundusz Rozwoju S.A. - oszacowanie opłat licencyjnych dla marki "PFR" na potrzeby cen transferowych
  • KRUK S.A. - oszacowanie opłat licencyjnych dla oprogramowania na potrzeby cen transferowych
  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - oszacowanie opłat licencyjnych dla oprogramowania na potrzeby transakcyjne