Co oznacza jakość technologii?

Wskaźnik jakości technologii.

Technologia stanowi własność intelektualną wskazującą na sposób wykonywania wyrobów bądź świadczenia usług, która może być chroniona prawem i jawnie eksploatowana lub rygorystycznie skrywana wewnątrz firmy przed jej otoczeniem. Własność intelektualną związaną z technologią w szczególności stanowią: patenty na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, oprogramowanie komputerowe, rozwiązania w sferze zarządzania i inne tajemnice firmy, bądź prawa autorskie.

Ponieważ technologia stanowi bardzo szerokie pojęcie, stąd niezbędna jest wszechstronna analiza jakości technologii pozwalająca na właściwą jej ocenę, a także przyjęcie wiarygodnych założeń mających kluczowy wpływ na jej wycenę. Z tego powodu w naszych wycenach stosujemy międzynarodowe standardy wyceny IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne”, które wskazują na zakres analizy niezbędny dla właściwej oceny technologii.

Na podstawie wielu lat badań naukowych, a także bogatego doświadczenia, członek naszego zespołu dr Bartosz Góralski opracował autorski model oceny jakości technologii VOLANTE IPQ index©. Uwzględnia on wskazane w powyższych standardach aspekty jakości technologii, a więc:

problem, który rozwiązuje technologia – na podstawie liczebności potencjalnych odbiorców, istotności rozwiązania, a także aktywności podmiotów badawczych pracujących nad alternatywnymi technologiami,

bariery wejścia – na podstawie niezbędnego wolumenu sprzedaży, poziomu zróżnicowania konkurencyjnych technologii, niezbędnych nakładów kapitałowych, kosztów wdrożenia, a także dostępu do kanałów dystrybucji,

przewagi konkurencyjnej – na podstawie jej oceny w czterech wymiarach: funkcjonalnym, kosztowym, znaczenia w łańcuchu wartości oraz poziomu zaawansowania,

ochrony prawnej – na podstawie skuteczności ochrony praw do technologii i powiązania zakresu ochrony z faktycznym wykorzystaniem technologii.

Dodatkowo w przypadku technologii, które nie zostały jeszcze skomercjalizowane analizie poddawany jest zarówno poziom gotowość technologii, jak również gotowości wdrożenia do produkcji. Wpływają one na ryzyko związane z komercjalizacją technologii, co ma w efekcie wpływ zarówno na przyjętą metodę wyceny, jak również na konieczność dokonania odpowiednich korekt.

Tym samym sporządzane przez nas wyceny technologii stanowią istotne źródło informacji nie tylko o samej wartości technologii, ale również o jej obiektywnej ocenie, która może być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.