Najczęściej stosowane metody wyceny znaków towarowych i wyceny marek

Metody wyceny marek
Informacje wstępne

Metodologia wyceny znaków towarowych jest przedmiotem Międzynarodowych Standardów Wyceny IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne” oraz Standardu ISO 10668:2010: “Wymogi dla szacowania wartości marek”. Zgodnie ze wskazanymi standardami do wyceny znaków towarowych stosuje się następujące metody wyceny:

  • metoda opłat licencyjnych (ang. Relief from Royalty method) opierająca się na rynkowej wysokości opłaty licencyjnej, która byłaby wnoszona przez potencjalnego licencjobiorcę,
  • metoda międzyokresowej nadwyżki dochodów (ang. Multiperiod Excess Earnings method)  badająca wpływ marki na zwiększenie przychodów (efekt ilościowy – zwiększenie sprzedaży i efekt cenowy – zwiększenie ceny produktu) oraz zmniejszenie kosztów (np. niższe koszty dystrybucji),
  • metoda kosztowa – określa wartość na podstawie kosztów, które należałoby ponieść aby wytworzyć podobny znak towarowy.

Metoda opłat licencyjnych (ang. Relief from Royalty method)

Najczęściej stosowaną metodą wyceny jest metoda opłat licencyjnych, która zgodnie ze standardami wymaga:

  • określenia rynkowego przedziału stóp opłat licencyjnych dla porównywalnej branży (etap porównań rynkowych) na podstawie wiarygodnych danych rynkowych
  • odniesienia siły znaku towarowego i oszacowania w ten sposób rynkowej wysokości opłaty licencyjnej dla znaku towarowego o podobnej sile,
  • przeprowadzenia analizy rynkowego udziału wysokości uzyskanej opłaty licencyjnej w dochodzie (etap analizy podziału zysku – ang. split profit) i odniesienia jej do rentowności użytkownika znaku towarowego,
  • oszacowania stopy dyskonta w taki sposób aby brała pod uwagę zarówno dodatkowe ryzyko związane z zasobami niematerialnymi, jak również strukturę zasobów rzeczowych i finansowych przedsiębiorstwa.
Procedura szacowania stopy opłaty licencyjnej.

Nasz zespół przeprowadzając wycenę metodą opłat licencyjnych opiera się na danych rynkowych dostępnych w specjalistycznych bazach danych zawierających informacje o umowach licencyjnych tj. Sectilis i RoyaltyRange, bazach danych w zakresie rentowności sektorów tj. Bisnode, Infoverity, CSIMarket, bazach danych dotyczących rejestracji znaków towarowych tj. TMview, Euipo i UPRP.

W efekcie sporządzane przez nas wyceny znaków towarowych metodą opłat licencyjnych stanowią źródło informacji nie tylko o samej wartości, ale również warunkach panujących na sektorze bądź branży.

Metoda międzyokresowej nadwyżki dochodów (ang. Multiperiod Excess Earnings Method)

Metoda międzyokresowej nadwyżki dochodów (ang. Multiperiod Excess Earnings Method) wykorzystywana jest najczęściej jako metoda kontrolna (dodatkowa) służąca weryfikacji wartości uzyskanej metody opłat licencyjnych. Często też stanowi uzupełnienie metody opłat licencyjnych w przypadku konieczności wyróżnienia w ramach wycenianej marki relacji z klinetami, co ma znaczenie w procesach związanych z alokacją ceny nabycia.

Stosowanie dwóch metod wyceny do wyceny znaków towarowych jest szczególnie zasadne, w przypadku wycen związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi, gdyż wzmacniają one wiarygodność całego raportu z wyceny.

Sprawdź koniecznie:

Do wyceny znaku towarowego metodą międzyokresowej nadwyżki dochodów wykorzystujemy opracowaną przez dr Bartosza Góralskiego metodę nadwyżki dochodów z marki VOLANTE Brand-driven Earnings, która bierze pod uwagę zarówno siłę marki, jak również jej wpływ na dochody generowane przez przedsiębiorstwo.

Metoda wyceny Brand-Driven Earnings.