Wycena firmy

Wycena wartości firmy to czynność, której celem jest ustalenie wartości konkretnego podmiotu gospodarczego. Zazwyczaj dokonują jej osoby, które działają na podstawie określonych standardów. Przedmiotem wyceny firmy jest zazwyczaj przedsiębiorstwo rozumiane jako całość, bądź tylko jego część, jeśli jest ona organizacyjnie, a także finansowo wyodrębniona w przynajmniej dostatecznym stopniu. Wyodrębnienie powinno zapewnić niezależność konkretnej części, a także pozwolić na samodzielną realizację działalności operacyjnej.

Dlaczego warto dokonać wyceny wartości przedsiębiorstw?

Wycena wartości firmy jest usługą, z której korzystają zarówno duże podmioty, jak też niewielkie przedsiębiorstwa. Okoliczności, które wymagają jej przeprowadzenia mogą być różne i zależą od specyfiki danego podmiotu, a także jego sytuacji i planowanych działań. Wycena przedsiębiorstwa powinna być zrealizowana w co najmniej kilku przypadkach:

 • jeżeli ma kontynuować działalność, ale zmienia się jej właściciel - czyli w momencie sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa. Na podstawie wyceny metodą porównawczą, dochodową lub majątkową można oszacować oczekiwaną wartość przyszłej transakcji, a także stanowi dobry fundament do prowadzenia negocjacji. Jest to rzetelny i wiarygodny sposób na poparcie swoich oczekiwań finansowych dla sprzedającego, a także gwarancja rzeczywistej wartości firmy dla nabywcy,
 • zgodnie z przepisami prawa w przypadku przejęcia, fuzji, prywatyzacji, podziału spółek - wówczas proces wyceny przedsiębiorstwa jest koniecznością,
 • likwidacji lub postępowania upadłościowego, przydatna dla wierzycieli, a także w celu określenia, czy likwidacja jest koniecznością, czy też zachodzą przesłanki do sprzedaży firmy,
 • konieczności zaciągnięcia kredytu - w tym przypadku przeprowadzanie wyceny przedsiębiorstw jest niezbędne do potwierdzenia zdolności kredytowej oraz przyszłego zabezpieczenia wierzytelności, dokumentów potwierdzających wycenę firmy będzie wymagać bank,
 • postępowania odszkodowawczego,
 • chęci ubezpieczenia firmy,
 • zastosowania wyceny wartości do celów wewnętrznych, na przykład na potrzeby podatkowe lub do sprawozdań finansowych.

Jak powinna przebiegać wycena majątku firmy?

Wiarygodna i prawidłowa wycena firm bierze pod uwagę rodzaj działalności, a także jej indywidualną sytuację i cel. Jest to powód, dla którego dokonujemy analizy finansowej firmy, w której to wyniku określamy czynniki wpływające na wartość konkretnej firmy. Konieczne mogą być różne czynności w czasie jej trwania – np. szacowanie wyceny udziałów i akcji, a także wycena wartości firmy na dzień bilansowy. Nieprawidłowo przeprowadzona wycena i uzyskana w jej efekcie wartość firmy, może być podważona przez podmiot weryfikujący, taki jak na przykład urząd skarbowy. Dobrze przygotowana wycena wartości różnymi metodami charakteryzuje się obiektywnością i realnymi danymi. Jest bardzo pomocna w trakcie prowadzenia negocjacji, a także w rozwiązywaniu sporów w sądzie. Właśnie dlatego tak istotne jest zawierzenie wyceny sprawdzonemu partnerowi biznesowemu.

Metody wyceny firmy

Wycena wartości firmy może zostać przeprowadzona kilkoma różnymi metodami. Wybór właściwej z nich zależy od powyższych czynników, jak wielkość firmy oraz jej indywidualna sytuacja. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia oraz dostosowanych do niego rozwiązań. Niektóre metody wyceny firmy sprawdzą się głównie w przypadku dużych firm i korporacji, inne natomiast lepiej oddadzą sytuację, gdy potrzebna jest wycena małej firmy.

Wycena firmy metodą majątkową

Opiera się na wyznaczeniu wartości rynkowej poszczególnych aktywów będących w posiadaniu firmy, a także pomniejszeniu ich o wszystkie zobowiązania. Jest obiektywna, a także często uznawana jako najprostsza wycena firmy. W procesie wyceny prostą metodą majątkową nie uwzględnia się składników niematerialnych, jak na przykład patentów czy know-how, dlatego realna wartość podmiotu wyceny może być nieco zaniżona. Często wykorzystuje się ją w przypadku przedsiębiorstw dojrzałych, których wartość opiera się przede wszystkim na posiadanych nieruchomościach, maszynach i urządzeniach. Szacowanie wartości firmy we wczesnej fazie rozwoju tą metodą może okazać się nieskuteczne, ponieważ w ich przypadku dużą wartość reprezentują czynniki niematerialne.

Wycena firmy metodą porównawczą

Polega na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa, w oparciu o mnożniki rynkowe. Najlepiej sprawdzi się w przypadku spółek kapitałowych. Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą również daje wiarygodne wyniki. Najczęściej jest wykorzystywana do procesu wyceny firmy o dużej wielkości, gdyż w takich przypadkach łatwiej dobrać podmioty o podobnej skali działalności, co pomoże w oszacowaniu wartości. Pod uwagę przy wycenie tą metodą brane są najczęściej realne efekty ekonomiczne generowane przez przedsiębiorstwo. Należy do nich przychód ze sprzedaży, zyski operacyjne, czy zysk netto.

Wycena firmy metodą dochodową (wycena firmy metodą DCF)

Wycena firmy metodą DCF polega na oszacowaniu obecnej wartości na podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych. Wartość przedmiotu wyceny jest więc oparta o prognozy wyników finansowych. Jest uznawana za jedną z najlepszych oraz jednocześnie za jedną z bardziej złożonych metod wyceny wartości. Wynika to z tego, iż wycena firmy metodą dochodową wymaga m.in. przygotowania wiarygodnych prognoz. Wycena firmy w ten sposób jest dosyć pracochłonna i wymaga dużych nakładów pracy eksperta, co może generować wyższe koszty niż w przypadku pozostałych metod.

Wycena firmy metodą księgową

To metoda oparta na danych zawartych w księgach rachunkowych. W procesie szacowania wartości firmy odejmuje się wartość zobowiązań od wartości aktywów. Głównym celem jest skupienie się na aspektach bilansowych. Pomijana jest m.in. wycena marki firmy nie uwzględnionej w wartościach niematerialnych i prawnych, pozycji rynkowej oraz innych wartości niematerialnych, nieuwzględnionych w księgach rachunkowych.

Wycena firmy metodą odtworzeniową

Istotą wyceny firmy metodą odtworzeniową jest przyjęcie hipotetycznej sytuacji, polegającej na konieczności odtworzenia od podstaw całej firmy. Uwzględnia się w tym koszty związane z infrastrukturą, technologią i innymi aktywami. Pod uwagę brana jest bieżąca wartość zastępcza aktywów. Nie jest polecana przy wycenie firm, gdzie dużą rolę odgrywają wartości niematerialne, czy marka.

Rzetelność przeprowadzania wyceny firmy

Warto pamiętać, że dokonywania wyceny firmy powinien podjąć się jedynie doświadczony specjalista. Na podstawie wiedzy i doświadczenia, a także celu i specyfikacji danego przedsiębiorstwa może on dokładnie oszacować wartość spółki, firmy rodzinnej czy innego rodzaju działalności.

Tylko doświadczony specjalista działający zgodnie z zasadami rzetelności przygotowywania wyceny kierować będzie się odpowiednimi standardami wyceny przyjmowanymi za konieczne do uzyskania wiarygodnych wyników. W Polsce nie obowiązują bowiem żadne przepisy prawne, które nakładałyby na firmy przygotowujące wyceny określone wymagania. Uznaje się, że warto kierować się zasadami określonymi przez Międzynarodowe Standardy Wyceny (International Valuation Standards) i Standardy Wyceny ASA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Wyceny, ang. American Society of Appraisers). W Polsce uznawany jest zbiór wytycznych - Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny, opracowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). Jeśli zgodnie z powyższymi zasadami przygotowana zostanie wycena firmy do sprzedaży, nie będzie podstaw do podważenia jej w sądzie lub przez inne podmioty uczestniczące w transakcji. Ważne jest też, aby wykorzystane metody umożliwiały porównanie innych firm w wiarygodny sposób z ich użyciem.

Wycena wartości firmy przez Volante

Przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstw, udziałów lub akcji to w niektórych przypadkach złożony proces, który pozwala na określenie ich rzeczywistej wartości finansowej. Jest ważne zarówno dla samych właścicieli, jak i dla potencjalnych inwestorów czy kupujących. Rzetelna wycena spółek kapitałowych, wycena spółek osobowych, wycena pakietów udziałów i akcji, czy całej firmy pozwala na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem oraz umożliwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Warto więc postawić na współpracę z doświadczonymi specjalistami, którzy dobiorą odpowiednie metody wyceny przedsiębiorstw. Dzięki temu sprzedaż firmy czy uzyskanie kapitału będzie przebiegało sprawniej. Nasza firma sprawdziła się w nawet najbardziej wymagających projektach. Dzięki temu wiarygodność wyceny firmy jest duża, a negocjacje mogą przebiegać szybciej. W przypadku wyceny firmy w sporze sądowym obronimy jej wiarygodność i przedstawimy wszelkie niezbędne dokumenty. Warto nam zaufać!

Najprostsza wycena firmy niezależnie od jej wielkości

Z usług Volante korzystają nie tylko małe lub średnie, ale i te największe firmy. Współpracujemy również z kancelariami prawnymi jako podwykonawca. Możemy zaoferować konkurencyjną cenę, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Nasze usługi obejmują uwzględnienie specyfiki działalności przedsiębiorstw, celu wyceny, otoczenia biznesowego oraz rynku. Wszelkie wyceny, których się podejmujemy, wykonywane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny według The International Valuation Standards Council (IVCS), co sprawia, że są bardzo wiarygodne. Firma Volante oferuje bardzo wysoką jakość wykonywanych usług – potrafimy realizować trudne i złożone projekty, wymagające specjalistycznej wiedzy. Dokonaliśmy wyceny różnych firm, w tym wielu czołowych w Polsce. Dołącz do grona zadowolonych klientów i zaufaj profesjonalistom!

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny firm:

 • Mennica Polska S.A. – podmiot odpowiedzialny za produkcję monet w naszym kraju, a także największy dystrybutor złota w Polsce. Przygotowana została wycena zorganizowanej części firmy w procesie zmiany struktury grupy kapitałowej,
 • KGHM Polska Miedź S.A. – spółka skarbu państwa będąca szóstym największym światowym producentem miedzi elektrolitycznej oraz pierwszy wielkościowo wytwórca srebra. Opracowana została wycena majątku firmy oraz wycena zorganizowanej części firmy dla w procesie wydzielenia ZCP i przeniesienia w ramach grupy kapitałowej,
 • DOZ.pl – właściciel największej sieci aptek w naszym kraju, obsługujący klientów również w aptece internetowej. Przygotowana została wycena zorganizowanej części firmy w postaci największego polskiego portalu o zdrowiu w procesie przekształceń wewnątrz Grupy PELION S.A.,
 • B&K Folkar sp. z o.o. sp. k. – rodzinne przedsiębiorstwo działające na rynku od kilkudziesięciu lat. Stworzona została wycena firmy w celu oszacowania czynszu z tytułu dzierżawy przedsiębiorstwa,
 • "MEDOS" Marian Buławka, Ewa Buławka sp. j. – producent stolarki otworowej dystrybuujący swoje produkty na całym świecie, przedsiębiorstwo z wieloletnim doświadczeniem. Opracowano wycenę firmy na cele transakcji pomiędzy wspólnikami,
 • Sklep mięsny – wycena firmy jako jednoosobowej działalności gospodarczej w postaci sklepu mięsnego na cele prowadzonego postępowania rozwodowego.

Potrzebujesz wyceny przedsiębiorstwa lub spółki?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci