Stopa dyskonta w testach na utratę wartości zgodnie z MSR 36.

Test na utratę wartości MSR 36

Stopa dyskontowa zastosowana do oszacowanych przepływów pieniężnych powinna odzwierciedlać zwrot, jakiego zażądaliby inwestorzy, gdyby mieli wybrać projekt, który wygenerowałby przepływy pieniężne o kwotach, terminach i profilu ryzyka równoważnym do tych, które jednostka spodziewa się uzyskać z danego składnika aktywów. Sprawdź, jak zmienia się stopa dyskontowa, co to jest MSR 36 i jak wygląda sytuacja w testach na utratę wartości.

Stopa dyskontowa – co to według MSR 36?

Stopa dyskontowa jest stosowana do obliczania aktualnej wartości aktywów. To koszt kapitału, który umożliwia przeliczenie stosunku przyszłej wartości do obecnej, która jest skutkiem zmiany wartości pieniądza. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 36 jednostka powinna zastosować określone procedury, które zapewniają, że aktywa mają wartość nieprzekraczającą ich wartości odzyskiwanej. MSR 36 zaleca, aby kierownictwo przygotowało stopę dyskontową i przepływy pieniężne przed opodatkowaniem. Odzwierciedla to bieżącą ocenę rynkową zarówno jeżeli chodzi o wartość pieniądza w czasie, jak i specyficzne ryzyko dla składnika aktywów, dla którego szacunki przyszłych przepływów pieniężnych nie zostały skorygowane.

Jak obliczyć stopę dyskontową?

Stopa dyskontowa powinna odzwierciedlać założenia spójne z szacowanymi przyszłymi przepływami pieniężnymi. Przykładowo, nominalna stopa dyskontowa powinna być stosowana, jeśli przepływy pieniężne są szacowane w wartościach nominalnych, a nie realnych. Jak obliczyć stopę dyskontową? Wartość może być oszacowana na podstawie jednego z dwóch poniższych kryteriów:

  • stopy ukrytej w bieżących transakcjach rynkowych dla podobnych aktywów,
  • średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) podmiotu notowanego na giełdzie. Podmiot ten musi posiadać pojedynczy składnik aktywów (lub portfel aktywów) podobny pod względem potencjału użytkowego i ryzyka do podmiotu analizowanego składnika aktywów.

Gdy stopa specyficzna dla danego składnika aktywów nie jest bezpośrednio dostępna na rynku (co zazwyczaj ma miejsce), jednostka w celu oszacowania powinna zastosować wartość zastępczą. Celem takiego działania jest uzyskanie oceny rynkowej, która odzwierciedla następujące czynniki:

  • wartość pieniądza w czasie – do końca okresu użytkowania składnika aktywów,
  • ryzyko związane z możliwymi odchyleniami w kwocie i czasie przepływów pieniężnych,
  • cena za ponoszenie niepewności nieodłącznie związanej z aktywem,
  • pozostałe, czasami niemożliwe do zidentyfikowania czynniki, które uczestnicy rynku uwzględniliby w wycenie przyszłych przepływów pieniężnych z danego składnika, jak na przykład brak płynności.

Jednym z powszechnych rozwiązań jest określenie spójnej rynkowo stopy dyskontowej dla jednostki traktowanej jako całości, a następnie jej, by uwzględnić również czynniki specyficzne dla testowanego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU). Można rozpocząć od WACC jednostki i skorygować stopy, co pozwala określić wpływ uczestnika rynku na konkretne ryzyko, związane z szacowanymi przepływami pieniężnymi składnika aktywów (z uwzględnieniem ryzyka kraju i ryzyka walutowego). Korektę można również przeprowadzić, by wykluczyć ryzyko, które nie jest istotne dla szacunkowych przepływów pieniężnych składnika aktywów.

Stopa dyskontowa MRS 36

Z MSR 36 wynika, że stopa dyskontowa jest niezależna od struktury kapitałowej jednostki. Odnosi się również do powszechnie sprawdzonego twierdzenia Modiglianiego-Millera dotyczącego WACC, zgodnie z którym wartość przedsiębiorstwa jest niezależna od dźwigni finansowej. Wartość rynkowa podmiotu lewarowanego jest równa wartości podmiotu nielewarowanego. Jeśli podmiot ma dynamiczną strukturę kapitałową, która zmieni się w przyszłości, to każda zmiana wagi długu i kapitału własnego zostanie całkowicie skompensowana przez zwrot z długu i kapitału własnego. Jeżeli stopa dyskontowa jest określona zgodnie z MSR 36 – utrata wartości aktywów jest możliwa do sprawdzenia w dokładniejszym stopniu.

Stopa dyskonta a utrata wartości aktywów

Jak więc ma się stopa dyskonta a utrata wartości aktywów? Na podstawie prognoz można przewidzieć, że następuje trwała utrata wartości aktywów. Jeżeli zachodzi duże prawdopodobieństwo, że dany składnik aktywów w przyszłości nie przyniesie szacowanych korzyści ekonomicznych. W celu oszacowania utraty ważności można przeprowadzić testy zgodne z MSR 36 i MSR 28. W przypadku MSR 28 można dokonać ich w zakresie inwestycji we wspólnych projektach i w jednostkach stowarzyszonych. Test na utratę wartości aktywów MSR 36 dokonuje się w zakresie wartości firmy, która jest wynikiem konsolidacji, wartości prawnych i niematerialnych, udziałów oraz akcji. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem możemy przeprowadzić odpowiednie działania również w Twojej firmie. Skontaktuj się z nami!