Wpływ inflacji na wycenę przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa a wpływ inflacji

Inflacja to proces ogólnego i trwałego wzrostu poziomu cen w gospodarce. Efektem jest spadek wartości pieniądza krajowego, co odczuwają zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. W przeciągu ostatniego roku w Polsce można było zauważyć wzrost kosztów transportu, żywności, nieruchomości, usług czy innych produktów, co wpłynęło nie tylko na sytuację finansową kupujących, ale także na prowadzenie firm. Wielu przedsiębiorców musiało poszukać alternatywnych dostawców, ciąć budżet i koszty produkcji, a także zwiększać ceny usług. Sprawdź, jaki jest wpływ inflacji na wartość przedsiębiorstwa oraz jak go odpowiednio oszacować.

Przyczyny inflacji

Wiele osób doskonale zdaje sobie sprawę z tego, skąd biorą się rosnące ceny i jaki jest wpływ inflacji na przedsiębiorstwo. Eksperci do najczęstszych przyczyn zaliczają duży wzrost płac w gospodarce, nadmierną podaż pieniądza spowodowaną jego emisją przez bank centralny, niespodziewany wzrost kosztów produkcji czy też źle opracowany budżet państwa. Skutkiem takich działań jest wzrost cen surowców i innych materiałów potrzebnych do produkcji, większe koszty samego wytworzenia produktów, wyższe stopy procentowe czy wyższe koszty zatrudnienia. 

Wpływ inflacji na wartość przedsiębiorstwa

Inflacja odzwierciedla sytuację panującą w gospodarce. Zarówno w Polsce, jak i na świecie odnotowano od kilku do kilkunastu procent większą inflację niż w poprzednich latach. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podaje, że w 2022 roku w Europie osiągnęła 9,2%, w Stanach Zjednoczonych 8,1%, a na całym świecie 8,8%. W Polsce największy wynik w 2023 roku odnotowano w lutym i wynosił 18.4%. Tym samym ceny muszą uwzględniać inflację, a koszty wyprodukowania surowców, ich przetwarzania i wykorzystania znacząco wzrosły. Na wartość firmy wpływają przede wszystkim prognozowane przepływy pieniężne, poziom ryzyka odzwierciedlony w postaci kosztu kapitału oraz długoterminowy wskaźnik wzrostu wykorzystywany w kalkulacji wartości przedsiębiorstwa po okresie szczegółowej prognozy (często oznaczany literą „g” we wzorach służących obliczaniu wartości rezydualnej). Inflacja wpływa więc w wielu miejscach na wartość wyceny przedsiębiorstw i spółek.

Wycena przedsiębiorstwa a inflacja

Przepływy pieniężne są głównym parametrem korzyści ekonomicznych. Jeżeli inflacja jest wysoka, firmy podnoszą ceny, co w wielu przypadkach skutkuje zmniejszeniem popytu. Klienci rezygnują z usług, redukując wydatki, a przedsiębiorstwo mniej zarabia. Tym samym inflacja ogranicza potencjał rozwoju firmy i przyczynia się do zwiększenia wydatków. Mniejsze przepływy pieniężne i ograniczenia w możliwości rozwoju sprawiają, że obniża się wartość firmy. Inflacja obniża wartość przepływów, przedsiębiorstwa nie są w stanie podnosić cen w takim samym tempie, w jakim rosną koszty finansowe i operacyjne. Jak więc wygląda zależność pomiędzy wyceną przedsiębiorstwa a inflacją?

Wycena wartości przedsiębiorstwa powinna obejmować informacje, fakty i zdarzenia zarówno przeszłe jak i przyszłe, określane jako „known and knowable”. Podczas wyceny trzeba wziąć pod uwagę poziom inflacji na dany dzień. Warto zaznaczyć w końcowym raporcie w jaki sposób w wycenie została uwzględniona inflacja. Najczęściej wykorzystuje się metody kosztowe, dochodowe lub porównawcze. Odpowiednią technikę trzeba dobrać do charakteru i celu przeprowadzanej wyceny. W przypadku firm, które doświadczyły przykrych skutków inflacji, specjaliści najczęściej wybierają podejście dochodowe i uwzględniają średni ważony koszt kapitału (WACC) lub metody CAPM, by obliczyć wartość stopy dyskontowej Na jej wysokość wpływają głównie wzrost kosztów kapitału własnego i zadłużenie. Większe stopy to wyższe koszty i profil ryzyka. Firma jest mniej atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów, a wartość udziałów i akcji spada. Jedną z przyczyn zamknięcia wielu firm była właśnie wysoka inflacja. Wpływ na wycenę przedsiębiorstwa jest duży, ale dzięki wdrożeniu specjalnych mechanizmów można skutecznie zminimalizować skutki wzrostu cen. Po szczegółowej analizie warto zastanowić się, jakie działania można podjąć, by inflacja nie powodowała jeszcze mniejszego popytu. Jeżeli chcesz poznać wartość firmy, akcji czy innych aktywów – skontaktuj się z nami. Nasi eksperci z odpowiednią dokładnością, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu stworzą wycenę, która będzie wiarygodna w oczach instytucji sądowych.