Wycena spółki w procesie fuzji lub przejęcia

volante2023-03

W procesie fuzji lub przejęcia spółki jednym z kluczowych etapów jest jej wycena. Stanowi ona podstawę do negocjacji pomiędzy stronami i określa wartość przedsiębiorstwa. W zależności od celu transakcji wycena może być przeprowadzona na różne sposoby, a jej wynik może mieć wpływ na decyzje inwestorów oraz na całą transakcję. Dobrze przygotowana wycena jest również dokumentem, który można obronić w sądzie w przypadku sporów. Sprawdź, jakie znaczenie ma wycena spółki w procesie fuzji lub przejęcia firmy.

Czym jest proces fuzji i przejęcia spółki?

Fuzja lub przejęcie to dwa różne sposoby konsolidacji przedsiębiorstw, które polegają na połączeniu dwóch lub więcej firm w celu stworzenia większej organizacji. W przypadku fuzji przedsiębiorstwa decydują się na połączenie swoich zasobów i działań, tworząc nową spółkę. W tym procesie każda ze spółek przekazuje swoje aktywa i pasywa do nowej organizacji, a udziały w niej są przydzielane pomiędzy dotychczasowych właścicieli. Fuzje spółek przynoszą wiele korzyści dla każdej ze stron, a celem jest przede wszystkim powiększenie zysków.

Przejęcie z kolei to proces, w którym jedna firma nabywa kontrolę nad drugą firmą, stając się właścicielem jej aktywów i zobowiązań. Przejęcie może być realizowane poprzez kupno większościowych udziałów (czyli ponad 50% akcji lub udziałów), albo poprzez zakup wszystkich akcji lub udziałów. Przejęcia spółek mogą nastąpić z różnych względów. Najczęściej przyczyną jest chęć rozwoju firmy (na przykład przejęcie spółki, która ma do tego odpowiednie technologie), zwiększenie wartości spółki czy chęć poszerzenia działalności na inne rynki.

Zobacz również:

W obu przypadkach celem transakcji jest zwiększenie potencjału ekonomicznego, zysków i wartości dla akcjonariuszy i udziałowców. Fuzje spółek i przejęcia to skomplikowane procesy, które wymagają przeprowadzenia wstępnych analiz finansowych, prawnych i operacyjnych. Wpływają one na strukturę własnościową, organizację, zarządzanie i strategię firmy do przejęcia, dlatego tak ważne jest odpowiednie przeprowadzenie wyceny danej spółki.

Fuzje i przejęcia – jak wygląda wycena spółki?

Fuzje i przejęcia wymagają zastosowania odpowiednich kroków prawnych, podpisania umów i dopełnienia wielu formalności. By osiągnąć satysfakcjonującym kompromis, niezbędne jest oszacowanie wartości firmy. Należy zatem przygotować wycenę przedsiębiorstwa. Wycena spółki to proces określenia jej wartości. Obejmuje analizę różnych czynników, takich jak sytuacja finansowa, potencjał rozwoju, wartość marek i patentów, pozycja rynkowa, konkurencja, a także trendy rynkowe. W przypadku firm o ugruntowanej pozycji na rynku, znaczna wartość przedsiębiorstwa wynika z wykreowanego wizerunku, dlatego należy wziąć pod uwagę również dane pozyskane w wycenie marki. Wynikające z tej analizy informacje pozwalają na oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych, które będą generowane przez spółkę, a tym samym na określenie jej wartości. Na potrzeby fuzji lub przejęcia spółek stosuje się najczęściej jedną z niżej wymienionych metod. Każda z nich ma swoje zalety, a dobór odpowiedniej należy do specjalisty, który dokonuje analizy.

  • Metoda majątkowa – polega na oszacowaniu wartości spółki na podstawie wartości jej aktywów pomniejszonych o wszelkie zobowiązania.
  • Metoda porównawcza – polega na oszacowaniu wartości spółki, porównując ją do przedsiębiorstw o zbliżonej wielkości, działających w tej samej branży, które osiągają podobną wielkość sprzedaży i rentowność oraz są na takim samym etapie rozwoju.
  • Metoda dochodowa – polega na oszacowaniu wartości na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych.

Odpowiednio przygotowana wycena jest podstawą do prowadzenia negocjacji pomiędzy stronami. Ustalenie odpowiedniej ceny dla kupującego i sprzedającego jest standardowym procesem. Dzięki analizie obie strony mają możliwość oparcia negocjacji na konkretnych danych. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem specjalizujemy się w wycenach spółek i przedsiębiorstw również w zakresie fuzji oraz przejęć. Zespół doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin solidnie i rzetelnie wykonuje swoją pacę na każdym etapie tworzenia raportu. Indywidualne podejście do klienta sprawia, że każdy projekt jest zrealizowany kompleksowo. Jeżeli planujesz fuzje lub przejęcie innej spółki – skontaktuj się z nami!