Wycena przedsiębiorstwa – firmy

Wycena przedsiębiorstwa jest procesem niezbędnym, by odpowiednio określić wartość firmy. Do wyceny przedsiębiorstwa dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy ma ona zostać poddana celom transakcyjnym, ewidencyjnym bądź roszczeniowym. Sprzedaż przedsiębiorstwa, spór sądowy o firmy, wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przekształcenie, zmiana formy prawnej lub połączenie przedsiębiorstwa – w każdym z tych przypadków właściciel musi znać wartość przedsiębiorstwa. By jednak wycena przedsiębiorstwa była wiarygodna dla organów administracyjnych, niezbędne jest podjęcie właściwych kroków, które pozwolą trafnie ustalić, jaka jest wartość spółki.

Wycena firmy – jak powinna przebiegać

Prawidłowa i wiarygodna wycena przedsiębiorstwa bierze pod uwagę nie tylko specyfikację firmy, ale jej indywidualną sytuację i cel wyceny. Dlatego też dokonujemy analizy finansowej firmy w wyniku której określamy czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa.

Nieprawidłowo dokonana wycena i uzyskana w efekcie wartość przedsiębiorstwa być podważona przez podmiot weryfikujący (np. urząd skarbowy). Dlatego też istotne jest, by zawierzyć wycenę sprawdzonemu partnerowi biznesowemu.By zniwelować nierzetelność, ważna jest też drobiazgowo przeprowadzona metodologia.

Jak określić wartość przedsiębiorstwa – metody i techniki

Wycena firmy powinna przebiegać w określony sposób. Na początku dochodzi do identyfikacji celu i przyjęcia założeń wyceny. Następnie wybierana jest metoda lub metody, które posłużą do zgromadzenia danych i ich analizy. Może nią być podejście:

 • dochodowe – dochodzi do oszacowania wartości obecnej na podstawie prognozowanych przepływów (np. metody szczegółowe DCF, FCE i APV lub uproszczone – kapitalizacji prostej, zdyskontowanych dywidend, NPV),
 • porównawcze – wartość przedsiębiorstwa zostaje oszacowana w oparciu o mnożniki rynkowe ustalone na podstawie relacji wartości spółek porównywalnych (np. metoda mnożników giełdowych lub mnożników transakcyjnych),
 • majątkowe – podstawą ich wyznaczenia jest wartość rynkowa pojedynczych aktywów posiadanych przez firmę i pomniejszeniu ich o zobowiązania finansowe (np. SAN, LVM, RVM bądź BV).
 • Po wykonaniu szczegółowego oszacowania wartości, klient otrzymuje raport z wyceny sporządzony w sposób logiczny i przejrzysty. Dokonywana przez nas wycena jest zgodna z Międzynarodowymi Standardami Wyceny według The International Valuation Standards Council (IVSC), ), a także Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznym (KSWS) - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, rekomendowanym standardem wyceny przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, co czyni ją wiarygodną w oczach organów podatkowych i sądowych. Dokonane w prawidłowy sposób kalkulacje są niepodważalne. Jednak w przypadku potencjalnej potrzeby obrony wyceny, zapewniamy naszym klientom wsparcie podczas ponownej weryfikacji.

  Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny przedsiębiorstw:

  • Mennica Polska S.A. – wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w procesie zmiany struktury grupy kapitałowej,
  • KGHM Polska Miedź S.A. – wycena majątku oraz wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla w procesie wydzielenia ZCP oraz przeniesienia w ramach grupy kapitałowej,
  • DOZ.pl – wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci największego polskiego portalu o zdrowiu w procesie przekształceń wewnątrz Grupy PELION S.A.,
  • B&K Folkar sp. z o.o. sp. k. – wycena przedsiębiorstwa w celu oszacowania czynszu z tytułu dzierżawy przedsiębiorstwa,
  • "MEDOS" Marian Buławka, Ewa Buławka sp. j. – wycena przedsiębiorstwa na cele transakcji pomiędzy wspólnikami,
  • Sklep mięsny – wycena przedsiębiorstwa jako jednoosobowej działalności gospodarczej w postaci sklepu mięsnego na cele prowadzonego postępowania rozwodowego.