Wyceny technologii i innych WNiP

Nasza firma posiada unikalną wiedzę w zakresie wyceny wszelkiego rodzaju aktywów niematerialnych i prawnych, w tym bardzo szerokie doświadczenie w wycenach technologii i know-how technologicznego.. Nasz zespół posiada kompetencje w tym obszarze wynikające zarówno z głębokiego przygotowania merytorycznego, jak i z praktyki gospodarczej w tym obszarze. Dokonywaliśmy szeregu procesów wyceny wartości niematerialnych i prawnych dla spółek różnej wielkości i z wielu branż.

W zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, realizujemy projekty takie jak:

 • wycena patentów,
 • wycena know-how,
 • wycena technologii,
 • wycena patentu,
 • wycena praw autorskich,
 • wycena wartości niematerialnych wnoszonych aportem.

Wyceny wartości technologii i innych zasobów niematerialnych  dokonujemy najczęściej przy:

 • sprzedaży technologii,
 • udzielania licencji na technologię np. odnoszących się do korzystania z określonych patentów i praw majątkowych do własności przemysłowej,
 • wniesienia technologii aportem (w tym wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiadającej technologię),
 • optymalizacji bilansowo-podatkowej,
 • przekształceniach formy prawnej,
 • ustanawianiu zabezpieczeń majątkowych w procesie pozyskiwania finansowania.


Typowe metody wyceny wykorzystywane przez nas do wyceny aktywów niematerialnych to:

 • metody kosztowe - określają wartość na podstawie poniesionych kosztów zaktualizowanych na obecny moment,
 • metody przychodowe (premii cenowych)- analizują one wpływ technologii i innych zasobów niematerialnych na zwiększenie przychodów (efekt ilościowy - zwiększenie sprzedaży i efekt cenowy - zwiększenie ceny produktu) oraz zmniejszenie kosztów (np. niższe koszty wytworzenia),
 • metody opłat licencyjnych - opierają się na założeniu, że firma nie jest właścicielem danego aktywa niematerialnego i musi ponosić opłaty za prawa do korzystania z niego.

Wybór konkretnych metod wyceny dostosowujemy na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia do specyfiki każdej z firm. Ponadto w procesie przeprowadzania wyceny technologii (wyceny patentów) i innych zasobów niematerialnych zawsze stosujemy indywidualne podejście, uwzględniające zarówno specyfikę działalności samego przedsiębiorstwa, jak też cele, którym ma służyć wycena. Wartość marki (wartość znaku towarowego) ustalamy dzięki poznaniu i zrozumieniu najistotniejszych czynników wpływających na jej wartość – co umożliwiają nam m.in. spotkania z Zarządem przedsiębiorstwa.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych:

 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. – wycena technologicznych aktywów niematerialnych.
 • Joanna Chmielewska – wycena praw autorskich do tytułów literackich,
 • Bird&Bird – wycena szkód na technologii na potrzeby procesowe.