Opracowaliśmy wycenę szkody na potrzeby procesowe

Agencja Wydawnicza “Technopol” zgłosiła się do nas z prośbą o wycenę szkody wynikającej z naruszenia jej autorskich praw majątkowych przez jednej z największych podmiotów z branży wydawniczej w Europie.

Niezbędne było więc sporządzenie wyceny szkody uwzględniającej Część 4 wytycznych: Ustalanie wysokości szkody w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu na-ruszenia art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak również praktyki sądowe i gospodarcze na świecie, w tym m.in. wytyczne dla amerykańskich biegłych sądowych (Allen M.A., Hall R.E., Lazear V.A., Reference Guide on Estimation of Economic Damages, w: Reference Manual on Scientific Evidence. Third edition, The National Academies Press).

W opracowanym przez nas raporcie uwzględniliśmy wskazane wytyczne i praktyki, który został dopasowany do sytuacji faktycznej uwzględniającej rodzaj naruszonych praw autorskich, ich zakres i okres trwania.