Wycena spółki i przedsiębiorstwa

Nasza firma specjalizuje się w wycenach przedsiębiorstw. Mamy bogate doświadczenie w wycenach spółek różnej wielkości (zarówno dużych spółek giełdowych, jak i małych przedsiębiorstw rozliczających się za pomocą księgi przychodów i rozchodów) z różnych branż (m.in. internetowej, energetycznej, budowlanej, IT, chemicznej, spożywczej, ochrony środowiska i wielu innych) oraz różnymi metodami. Co ważne wycena przedsiębiorstwa (wycena spółek) pozwala również na określenie wyceny udziałów czy też wyceny akcji przedsiębiorstwa.

Wycena firmy jest przeprowadzana przy wykorzystaniu następujących metod:

  • dochodowe - przy wycenie przedsiębiorstwa analizujemy potencjał rozwoju firmy i możliwości generowania dochodów w przyszłości (m.in. metodą DCF - discounted cash-flow jak i innymi metodami bazującymi na ocenie wolnych przepływów pieniężnych),
  • porównawcze - przy wycenie przedsiębiorstwa szacujemy wartość spółki na podstawie wartości spółek porównywalnych (metodami mnożników giełdowych oraz transakcji porównywalnych),
  • majątkowe - przy wycenie przedsiębiorstwa badamy wartość majątku spółki oraz jej zobowiązań (m.in. metodą skorygowanych aktywów netto lub metodą likwidacyjną).

Wybór konkretnych metod wyceny firm, jak też sam proces określania jaka jest wartość firmy, jest zindywidualizowany dla każdego projektu wyceny przedsiębiorstwa. Istotna przy tym jest zarówno branża i specyfika działalności danej spółki, jak również cel wyceny. Bardzo istotne dla nas w procesie wyceny jest zidentyfikowanie oraz zrozumienie najważniejszych czynników, które wpływają na wartość przedsiębiorstwa. Jest to możliwe dzięki dogłębnej analizie danych finansowych spółki, jak również informacjom pozyskanym w trakcie spotkań z Zarządem. Ponadto pod uwagę bierzemy również elementy nie związane wprost z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, lecz z planowaną transakcją m.in.: potencjalne efekty synergii z nabywcą udziałów/akcji, płynność czy też zbywalność udziałów (akcji), procent udziału w kapitale, który jest zbywany.

Wyniki wyceny spółki przedstawiamy w formie raportu prezentującego również zastosowaną metodologię prac oraz przyjęte założenia. Nasze raporty z wycen przedsiębiorstw są pisane w sposób logiczny, przejrzysty, a przede wszystkim zrozumiały i są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Wyceny według The International Valuation Standards Council (IVSC). Co również istotne nasze wyceny są respektowane przez organy podatkowe oraz sądowe, a my gwarantujemy potencjalną obronę wyceny przed wszelkimi podmiotami ją weryfikującymi.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny przedsiębiorstw:

  • Archicom S.A. - wycena 48 spółek należących do grupy kapitałowej Archicom, w procesie restrukturyzacji grupy, w związku z planowanym debiutem giełdowym,
  • Elektrobudowa S.A. - wyceny (testy na utratę wartości) trzech spółek należących do spółki Elektrobudowa S.A. na potrzeby sprawozdawczości finansowej według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR),
  • Polimex Mostostal S.A. - wycena spółki zależnej Polimex Mostostal z branży budownictwa infrastrukturalnego na cele sprzedaży udziałów.

Potrzebujesz wyceny przedsiębiorstwa lub spółki?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci