Wycena znaku towarowego

Wiarygodne oszacowanie godziwej wartości rynkowej znaków towarowych na potrzeby transakcyjne jest ważnym elementem projektów związanych z optymalizacjami podatkowymi, czy kształtowaniem cen transferowych pomiędzy jednostkami powiązanymi.

Co ważne, przyjęta metoda wycena znaku towarowego musi spełniać wymogi wskazane we właściwych wytycznych w tym zakresie, dlatego też nasze wyceny są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Wyceny IVS 210 “Aktywa niematerialne” oraz normą ISO 10668:2010: “Wymogi dla szacowania wartości marek”

Wytyczne te wskazują, że w wycenie znaku towarowego muszą się znaleźć m.in.:

 • ocena siły znaku towarowego, która ma zostać uwzględnione w szacowaniu opłaty licencyjnej bądź kalkulacji udziału marki w dochodach generowanych przez przedsiębiorstwo,
 • analiza rynkowego udziału znaku towarowego w dochodach bądź rynkowej wysokości stóp opłat licencyjnych z wykorzystaniem porównań rynkowych wraz z odpowiednimi korektami uwzględniającymi różnice pomiędzy rynkami, specyfiki sektora, kanałów dystrybucji itp.,
 • szacowanie stopy dyskonta, które bierze pod uwagę zarówno dodatkowe ryzyko związane z zasobami niematerialnymi, jak również strukturę zasobów materialnych i finansowych przedsiębiorstwa.
W przypadkach, gdy elementy te nie znajdą się w wycenie, uzyskana wartość może zostać z łatwością podważona przez podmiot dokonujący jej weryfikacji.

W obszarze wyceny znaków towarowych (marek), zrealizowaliśmy projekty w zakresie:

 • wyceny korporacyjnych znaków towarowych,
 • wyceny znaków towarowych dla organizacji non-profit,
 • wyceny produktowych znaków towarowych,
 • analizy siły znaków towarowych,
 • szacowania wysokości rynkowej stopy opłat licencyjnych,
 • testów na utratę wartości znaku towarowego,
 • wyceny szkód na znakach towarowych.

Posiadamy doświadczenie w wycenie wartości znaków towarowych (wycenie marki) na potrzeby:

 • sprzedaży znaku towarowego (marki),
 • zawierania umów licencyjnych, w tym na potrzeby dokumentacji cen transferowych,
 • wnoszenia znaku towarowego aportem (w tym wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiadającej znak towarowy),
 • przekształceń formy prawnej i alokacji ceny nabycia zgodnie z wymogami MSSF 3,
 • ustanawiania zabezpieczeń majątkowych w procesie pozyskiwania finansowania,
 • przeprowadzania testów zgodnie z wymogami MSR 36 oraz KSR 4,
 • naruszeń znaków towarowych przed podmioty konkurencyjne poprzez naśladownictwo bądź negatywny marketing,
 • ustalania wartości zasobów niematerialnych na potrzeby sporządzania bilansu zbawczego zgodnie z art. 65 KSH.


Metody wyceny wykorzystywane przez nas do wyceny znaków towarowych to:

 • metoda opłat licencyjnych  - opierająca się na rynkowej wysokości opłaty licencyjnej, która byłaby wnoszona przez potencjalnego licencjobiorcę,
 • metoda dochodowa - bada ona udział wartości znaku towarowego w wartości całego kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,
 • metoda premii cenowej  - analizuje ona wpływ marki na zwiększenie przychodów (efekt ilościowy - zwiększenie sprzedaży i efekt cenowy - zwiększenie ceny produktu) oraz zmniejszenie kosztów (np. niższe koszty dystrybucji),
 • metoda kosztowa  - określa wartość na podstawie kosztów, które należałoby ponieść aby wytworzyć znaku towarowego podobny do wycenianego.

Wybór konkretnych metod wyceny dostosowujemy na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia do specyfiki każdej z firm. Ponadto w procesie przeprowadzania wyceny marki (wyceny znaku towarowego) zawsze stosujemy indywidualne podejście, uwzględniające zarówno specyfikę działalności samego przedsiębiorstwa, jak też cele, którym ma służyć wycena. Wartość marki (wartość znaku towarowego) ustalamy dzięki poznaniu i zrozumieniu najistotniejszych czynników wpływających na jej wartość – co umożliwiają nam m.in. spotkania z Zarządem przedsiębiorstwa oraz przygotowana przez nas na potrzeby wycen marek ankieta.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych:

 • Mennica Polska S.A. - wycena znaku towarowego w związku z przeniesieniem w ramach grupy kapitałowej oraz coroczne testy na utratę wartości,
 • P4 Sp. z o.o. (właściciel marki Play) – wycena szeregu wartości niematerialnych i prawnych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. – wycena aktywów niematerialnych.